RODO

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom z siedzibą w Warszawie (00-021), przy przy ul. Chmielnej 11/8, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000486992, numer NIP: 5252575180, numer REGON: 14700176400000.
Dane do kontaktu: e-mail: kontakt@reduta-dobrego-imienia.pl

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzane są ze względu na wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jest to podstawa prawna wynikająca z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wykorzystując tę podstawę prawną przetwarzamy Twoje dane w celu:
Analizy możliwości udzielenia wsparcia w dochodzeniu swoich roszczeń
Dane osobowe przetwarzane w powyższych celach przetwarzane są przez Administratora przez okres umożliwiający udzielenie wsparcia w dochodzeniu swoich roszczeń.

Kto oprócz Administratora może mieć dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane osobowe osób zgłaszających Fundacji potrzebę wsparcia w dochodzeniu swoich roszczeń mogą zostać przekazane innym podmiotom, z którymi współpracuje Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciwko Zniesławieniom lub organizacjom do tego uprawnionym. W szczególności może dotyczyć to dostawców systemów informatycznych, kancelarii prawnych, firm doradczych i audytowych.

Jakie prawa przysługują osobom zgłaszającym Fundacji potrzebę wsparcia w dochodzeniu swoich roszczeń?

Jako osoba zgłaszająca potrzebę wsparcia w dochodzeniu swoich roszczeń posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach prawem przewidzianych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzenie jest zgodą dobrowolną umożliwiającą realizację przez Administratora celów przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku niepodania przez Ciebie wymaganych danych oznaczać to będzie brak możliwości udzielenia wsparcia przez Fundację.